UW PRIVACY

Gezondheidscentrum Lisse draagt zorg voor de bescherming van uw privacy. We willen dat leden en bezoekers van https://gezondheidscentrumlisse.nl/ weten dat we informatie verzamelen, hoe we die gebruiken en onder welke omstandigheden we die ter beschikking stellen. De meeste pagina’s van gezondheidscentrumlisse.nl kunt u bezoeken zonder persoonlijke informatie met ons te delen, maar soms vragen we u wel om uw persoonlijke gegevens te verstrekken ten einde u met de door u gevraagde informatie en diensten te kunnen bedienen. Met het verstrekken van uw gegevens en/of het gebruik van de website accepteert u de voorwaarden van deze beleidsverklaring en staat u ons gebruik van uw gegevens toe zoals beschreven in deze verklaring

PRIVACYVERKLARING

Gezondheidscentrum Lisse, gevestigd aan Haven 2B, 2161 HK Lisse, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS

https://gezondheidscentrumlisse.nl
Haven 2B
2161 HK Lisse
+31(0)252-422140

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Gezondheidscentrum Lisse verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Gezondheidscentrum Lisse verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– Gezondheid

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN.

Gezondheidscentrum Lisse verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Gezondheidscentrum Lisse verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Gezondheidscentrum Lisse neemt niet, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gezondheidscentrum Lisse) tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS  BEWAREN

Gezondheidscentrum Lisse bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • De analytische gegevens worden in ons Google Analytics account maximaal 26 maanden bewaard en zijn geanonimiseerd.
  • De gegevens die via formulieren verzonden worden worden in de website maximaal 2 maanden bewaard. In het lokale e-mail archief worden de e-mails met formuliergegevens maximaal 26 maanden bewaard.
  • Wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief worden uw emailgegevens direct uit het systeem verwijderd
  • Gegevens die voortkomen uit een ingevuld formulier zoals een inschrijfformulier voor een bepaalde dienst, worden 72 maanden bewaard om te voldoen aan onze wettelijke verplichting bij de belastingdienst.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Gezondheidscentrum Lisse verstrekt geen gegevens aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, zoals mailchimp voor onze nieuwsbrief, Eversports voor onze lessen en ledenadministratie en  onze webhosting partij voor het technisch beheer van onze website,  hebben wij een bewerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Gezondheidscentrum Lisse gebruikt functionele, analytische cookies (Google). De data hiervan is geanonimiseerd opgeslagen.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Gezondheidscentrum Lisse gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en u een optie getoond om extra cookies wel of niet te plaatsen. U kunt zich natuurlijk ook afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gezondheidscentrum Lisse en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar marjan@gezondheidscentrumlisse.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Gezondheidscentrum Lisse wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Gezondheidscentrum Lisse neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via marjan@gezondheidscentrumlisse.nl.

AANPASSINGEN AAN DIT PRIVACY BELEID

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid.

Laatste aanpassing gedaan op 01-03-2020.