ARTIKEL 1. |  DE OVEREENKOMST 

1.1 De overeenkomst komt tot stand door het afgeven/toesturen van het inschrijfformulier aan Gezondheidscentrum Lisse.
1.2 Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.
1.3 Elke deelnemer is verplicht lichamelijke klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts.
1.4 Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze AlgemeneVoorwaarden.

ARTIKEL 2. |  IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Gezondheidscentrum Lisse
Haven 2B
2161 HK LISSE
Telefoon: +31 (0)252-422140
E-mailadres: marjan@gezondheidscentrumlisse.nl
Website: https://gezondheidscentrumlisse.nl
Bankrekening nr: NL22ABNA0468276297
KvK-nummer: 28076171
Btw-identificatienummer: 186768035B01

ARTIKEL 3. |  BETALING

3.1  De deelnemer dient het verschuldigde lesgeld voor het begin van de les te voldoen.
3.2 Bij niet of niet-tijdige betaling heeft Gezondheidscentrum Lisse het recht om op de deelnemer de invorderingskosten en incassokosten te verhalen.
3.3 Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.
3.4 De tarieven zijn gebaseerd op 40 lesweken per jaar. Tijdens de schoolvakanties is Gezondheidscentrum Lisse gesloten.

ARTIKEL 4. |  UITSLUITING

4.1 Gezondheidscentrum Lisse heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een les te weigeren, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

ARTIKEL 5. |  GEMISTE LESSEN

5.1 Gemiste lessen kunnen in overleg op een ander gewenst tijdstip worden ingehaald. Je dient zelf naar eer en geweten hierop toe te zien.
5.2 Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen.
5.3 Bij langdurige ziekte kunt u contact opnemen met Gezondheidscentrum Lisse zodat een betalingsregeling getroffen kan worden.
5.4 Bij het niet op tijd afmelden van de les vervalt je recht op inhalen.

ARTIKEL 6. |  WIJZIGINGEN

6.1 Gezondheidscentrum Lisse behoudt zich de vrijheid voor de Algemene voorwaarden en de lestijden, locatie en data ten allen tijde te wijzigen. U wordt via de website van alle wijzingen op de hoogte gehouden.

ARTIKEL 7. |  AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Gezondheidscentrum Lisse aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan Workshops bij, of verzorgd door, Gezondheidscentrum Lisse

7.2 Gezondheidscentrum Lisse werkt met gekwalificeerde docenten en zorgt altijd voor lessen en Workshops van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les of Workshop. Door deelname aan een les of Workshop verzorgd door, Gezondheidscentrum Lisse, aanvaardt de deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. Gezondheidscentrum Lisse adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:

  • Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
  • Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les  of Workshop.
  • Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
  • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
  • Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
  • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
  • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
  • Gezondheidscentrum Lisse adviseert om  voldoende water te drinken, voor, tijdens en na deelname aan de lessen en workshops.

ARTIKEL 8. |  TOEPASSELIJKHEID EN GESCHILLEN

8.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met gezondheidscentrum Lisse betreffende deelname aan lessen of houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.

ARTIKEL 9. |  OPZEGTERMIJN

9.1 Er geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. Er kan geen restitutie van het lesgeld plaatsvinden. Het opzeggen geschiedt schriftelijk per email of post, waarna je een bevestiging van ons ontvangt. Geen bevestiging ontvangen? Neem dan snel contact op met Gezondheidscentrum Lisse.
9.2 Na de opgezegde datum is het niet meer mogelijk om eventueel gemiste lessen in
te halen

ARTIKEL 10. |  10-RITTENKAARTEN

10.1 Het is mogelijk om aan onze lessen deel te nemen middels een 10-rittenkaart. Echter hebben abonnementhouders voorrang op deelname in onze lessen.
10.2 10-Rittenkaarten hebben een geldigheidsduur van 6 maanden. Is de kaart nog niet vol na 6 maandenn vervalt het gebruik van de 10-rittenkaart. Er is geen restitutie mogelijk.
10.3 10-rittenkaarten zijn overdraagbaar, mits de persoon zich vooraf aanmeldt bij Gezondheidscentrum Lisse en een ingevuld deelname formulier overhandigd.
10.4 10-rittenkaarten kunnen niet worden stop gezet bij blessures of ziekten.
10.5 Niet tijdig afgemelde lessen (minimaal 8 uur voor aanvang van de les), worden afgestreept van de 10-rittenkaart.

ARTIKEL 11. |  HUISREGELS

11.1 Om ons centrum netjes en schoon te houden graag beneden je schoenen uittrekken en in de daarvoor bedoelde rekken plaatsen.
11.2 Wil je toch je schoenen aanhouden? Gebruik dan de daarvoor bedoelde hoezen, ook wanneer het binnenschoenen zijn.
11.3 Wil je sokken aan tijdens de les, dan adviseren wij anti-slipsokken te dragen.
11.4 Tassen, jassen en mobieltjes niet meenemen in de ruimte. Je kunt de jas aan de kapstok kwijt en de tas beneden. Waardevolle dingen kun je in de kluisjes stoppen.
11.5 Onze Yogaruimte is een stilte ruimte. Graag onze Yogaruimte ruim voor aanvang van de les (minimaal 3 minuten) in stilte betreden.
11.6 Na de les kun je op de gang genieten van een kopje thee.
11.7 Wil je een gesprekje aangaan met de docent of mede-yogi’s? Graag met gedempte stem op de gang.
11.8 In de Yogaruimte mag je alleen afgesloten flesjes met drinken meenemen.